Поверителност

Ние ще спазваме задълженията, наложени ни от приложимото законодателство за защита на данните.

Конфиденциалност

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички инструкции или съобщения, предадени от вас или от ваше име чрез този уебсайт, се правят на ваш собствен риск. Вие ни разрешавате да разчитаме и да действаме, и да третираме като напълно упълномощени и задължителни за вас, всяка дадена ни инструкция, която смятаме, че е дадена от вас.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

До максималната степен, позволена от закона, ние няма да носим отговорност по никакъв начин за загуби или щети, понесени от вас чрез използване или достъп до този уебсайт, или невъзможността ни да предоставим този уебсайт. Нашата отговорност за небрежност, нарушение на договор или нарушение на който и да е закон в резултат на невъзможността ни да предоставим този уебсайт или част от него, или за всякакви проблеми с този уебсайт, които не могат да бъдат законно изключени, е ограничена, по наш избор и до максималната степен, разрешена от закона, за повторно предоставяне на този уебсайт или която и да е част от него за вас или за заплащане за повторното предоставяне на този уебсайт или която и да е част от него за вас.

Юрисдикция

Тези правила и условия се уреждат от действащото законодателство в България и страните неотменимо се подчиняват на неизключителната юрисдикция на английските съдилища за решаване на всякакви спорове относно правилата и условията.

Изменение

Въпреки че положихме всички усилия, за да гарантираме точността на информацията на този уебсайт, информацията, предоставена на уебсайта, подлежи на промяна, често без предизвестие.

Тези правила и условия могат да бъдат променяни по всяко време от нас и вие се съгласявате да продължите да бъдете обвързани с тези правила и условия, както са променени. Ще ви уведомим за тези промени, като публикуваме преработени правила и условия на този уебсайт – няма да ви уведомяваме отделно за тези промени.

Разделимост

Ако цялата или която и да е част от разпоредба на тези правила и условия е нищожна, неприложима или незаконна в дадена юрисдикция, тогава тази разпоредба или, ако е допустимо, съответната част от нея, ще бъде отделена по отношение на тази юрисдикция. Останалата част от Правилата и условията ще има пълна сила и действие и валидността или приложимостта на тази разпоредба в друга юрисдикция не се засяга. Тази клауза няма да има ефект, ако разделянето променя основния характер на Правилата и условията или противоречи на обществената политика.

Интелектуална собственост

Всички авторски права, права върху бази данни, търговски марки и други права върху интелектуалната собственост върху съдържанието на този уебсайт принадлежат на нас или на трета страна, включително нашите лицензодатели. Това съдържание може да включва имена, термини и/или данни, които могат или не могат да бъдат идентифицирани със символ, идентифициращ го като име, термин или елемент, върху който се претендират авторски права или се притежава регистрирана търговска марка. Липсата на какъвто и да е такъв символ при никакви обстоятелства не трябва да се разбира като означаваща, че името, терминът или данните не са интелектуална собственост нито на нас, нито на трета страна.

Всяка интелектуална собственост на трета страна, използвана от нас в съдържанието на нашия уебсайт, не трябва да се тълкува като означаваща, че собственикът на третата страна спонсорира, одобрява или по какъвто и да е начин е свързан с нас или с нашия бизнес, нито че прави някакви декларации относно целесъобразността на залагане или търговия с нашите продукти.

Optimized by Optimole